การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

            

            เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต จำนวนทั้งสิ้น ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑.กระทรวงศึกษาธิการ ๒.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ๓.องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ๔.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๕.บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๖.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอิสระฯ ตลอดจนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของภาครัฐในการไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


 

       https://www.facebook.com/acf2559/photos/pcb.1010539389301081/1010538942634459/?type=3&theater

       
Visitors: 53,086