ครบรอบ ๔ ปีมูลนิธิฯและพิธีมอบใบประกาศหมู่บ้านช่อสะอาด ปี ๒๕๖๑ และโล่รางวัลต่างๆ

 

 

 

     

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทำบุญครบรอบ ๔ ปีแห่งการจัดตั้งมูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ และโล่/เกียรติบัตรรางวัลต่างๆ

 

          มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดงานวันครบรอบ ๔ ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ให้กับหมู่บ้านในโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ และโล่รางวัลต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนน  วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

          ภายในงานหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ และผู้รับเชิญ ต่อด้วยการแสดง จากศิลปินรับเชิญ อาทิ การแสดงเป่าแซกโซโฟน โดย อาจารย์เทวัณ ทรัพย์แสนยากร การแสดงร้องเพลง พ่อหลวง ร.๙ และเพลงต่อต้านการทุจริต โดย คุณอนุพันธ์ พุทธา (คุณตู๋ ไดนาไมต์) การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ วินัยนำชาวไทยให้เจริญโดย เด็กหญิงกานต์พิชชา จารณะ การแสดงร้องเพลง เด็กไทยโตไปไม่โกง โดย น้องโอเจ เอเจ และการแสดงร้องเพลง คนดีที่ไทยต้องการ โดย ยุวทูตช่อสะอาด จากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา และต่อด้วยการกล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้และวัตถุประสงค์ของการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดย เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตามด้วยการกล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและก้าวต่อไปของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการสร้างสังคมไทยที่สุจริต และกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต หลังจากนั้นประธานกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โล่หน่วยงาน/องค์กรและบุคคลที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ อย่างดียิ่ง โล่บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ เกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด และโล่หมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และโล่มหาวิทยาลัยดีเด่นและผู้ชนะเลิศการประกวดต่าง ๆ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับโล่และเกียรติบัตร และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

          สำหรับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อต้านการทุจริต การยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ในด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นในการปลุกและปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนในชาติในทุกระดับ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

 

 

  

 

 

 

   

 

       

Visitors: 53,087