การปฐมนิเทศหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒Visitors: 28,741