งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

            


       
Visitors: 53,086