ทำบุญครบ ๓ ปีมูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดปี ๒๕๖๐

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สถาปนาครบรอบ ๓ ปี และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐

          มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดงาน ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๓ ปี และพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ให้กับหมู่บ้านในโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

          ภายในงานหลังจากมีพิธีทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หลังจากนั้น ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผ ล กล่าวรายงานถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด และหลักเกณฑ์การประเมินผล พร้อมทั้งประกาศมอบโล่เกียรติยศแก่หมู่บ้านช่อสะอาดที่ได้รับการประเมินผลให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ หมู่บ้าน

          สำหรับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ในด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และ        สาธารณกุศลต่างๆ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นในการปลุกและปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนในชาติในทุกระดับ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง

          โครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะปรับการบริหารงานให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด ปีละ ๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการในการส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านตามระบบธรรมาภิบาล ด้วยการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข โดยจัดการฝึกอบรมเยาวชนและแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านให้เป็นเยาวชนช่อสะอาด ปลูกจิตสำนึกให้มีค่านิยมของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

  

 


 


Visitors: 53,086