การทำ MOU ครั้งที่ 3/2561 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

           

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชันด้านการศึกษา ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  ๑๐ แห่งในภาคเหนือ

 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI – CORRUPTION FOUNDATION) กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์ที่๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ภายในงานหลังจากมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯจะเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนักศึกษา จำนวน ๑๐ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 

และต่อด้วยการนำเสนอหลักสูตรและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ เยาวชนกับบทเรียนต้านโกงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายทศพร รัตนมาศทิพย์ กรรมการมูลนิธิฯ นางสาวปณิดา ยศปัญญา ตัวแทนเยาวชนที่ทำความดีด้านการต่อต้านการทุจริต และยุวทูตช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

ประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความจริงจังและจริงใจในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การจัดหาเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ นั้นสำคัญมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ จึงควรให้ประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่าย  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอิสระฯตลอดจนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม ในการไม่ทนต่อการทุจริต โดยผ่านสถาบันหลักทางสังคมและกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ในมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

                 
Visitors: 53,086