MOU ครั้งที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา

      

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชันด้านการศึกษา ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  ๑๒ แห่งในภาคตะวันออก

 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI – CORRUPTION FOUNDATION) กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออก และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ ชั้น ๒ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภายในงานหลังจากมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับบุคคลตัวอย่าง ของผู้ที่มีความกล้าหาญไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวน ๑๒ สถาบัน ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร และวิทยาลัยชุมชนตราด

 

และต่อด้วยการนำเสนอหลักสูตรและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ เยาวชนกับบทเรียนต้านโกงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา นายทศพร รัตนมาศทิพย์ กรรมการมูลนิธิฯ นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ นายอนุพล วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯเป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

ประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความจริงจังและจริงใจในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การจัดหาเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ นั้นสำคัญมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ จึงควรให้ประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่าย  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอิสระฯตลอดจนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม ในการไม่ทนต่อการทุจริต โดยผ่านสถาบันหลักทางสังคมและกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ในมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

              
Visitors: 53,087