งานเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

มูลนิธินี้มีชื่อว่า  “ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ” ย่อว่า  “ ม.ต.ท.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  
“ ANTI–CORRUPTION  FOUNDATION “


สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ ๓๖๑  ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ)  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

Visitors: 53,086