งาน MOU 2559

MOU ครั้งที่ 1/2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ อธิการบดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และมูลนิธิ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่าง "มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" โดยประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ) กับ อธิการบดี ผู้อำนวยการประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/มูลนิธิ รวม ๑๑ แห่ง 

MOU ครั้งที่ 2/2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และมูลนิธิต่างๆ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง "มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" โดยประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ) กับ อธิการบดี หรือผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา/ประธานกรรมการมูลนิธิและองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชั่น และผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รวม ๘ แห่ง

MOU ครั้งที่ 3/2559

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่าง “มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” โดยประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ) กับอธิการบดี หรือ ผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประธานกรรมการมูลนิธิ รวม ๑๐ สถาบัน

MOU ครั้งที่ 4/2560

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง “มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” โดยประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ) กับอธิการบดี หรือ ผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประธานกรรมการมูลนิธิ รวม ๑๒ สถาบัน

Visitors: 53,086