วัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

๑.  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒.  ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
๓.  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.  ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
๕.  ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖.  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ
๗.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Visitors: 53,086