คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ    ดร.วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ
๒. นายสมนึก   ธนเดชากุล  รองประธานกรรมการ
๓. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธานกรรมการ
๔. นายสรรเสริญ พลเจียก  กรรมการ
๕. นายประหยัด พวงจำปา กรรมการ
๖. นายชาตรี     ทองสาริ กรรมการ
๗. นายทศพร  รัตนมาศทิพย์ กรรมการ
๘. พลเอก จิระ   โกมุทพงศ์ กรรมการ
๙. นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการ
๑๐. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ กรรมการ
๑๑. พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา กรรมการ
๑๒. นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการ
๑๓. นายวิฑูลรย์   ศิริวิโรจน์ กรรมการ
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์    จองพานิช   กรรมการ
๑๕. นายประชา  ชยาภัม  กรรมการ
๑๖. นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร กรรมการ
๑๗. นายวิจารย์  สิมาฉายา กรรมการ
๑๘. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ กรรมการ
๑๙. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ กรรมการ
๒๐. นายวิชัย  ศิริประเสริฐโชค กรรมการ
๒๑. นางสาวจริยา แสงสัจจา กรรมการ
๒๒. พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ  กรรมการ
๒๓. นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ
๒๔. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ
๒๕. พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการ
๒๖. นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต กรรมการ
๒๗. นายกวีพร  จันทน์ขาว กรรมการ
๒๘. นางสาวผุสดี  รุ่งเรืองผดุง  กรรมการและเหรัญญิก
๒๙. นางกอบกาญจน์  ชื่นยินดิ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๓๐. นางพรเพ็ญ   คมสัน  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๓๑. พลเอก ธีระเดช   ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ
๓๒. นางณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางรดา  สมบัติศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

                              

 

                        

                               

                                         

Visitors: 8,060