คณะกรรมการ

     รายชื่อคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ  ประธานกรรมการ
๒. นายสมนึก                 ธนเดชากุล  รองประธานกรรมการ
๓. นายกรรณภว์              ธนภรรคภวิน  รองประธานกรรมการ
๔. นายประหยัด               พวงจำปา   รองประธานกรรมการ
๕. นางศิริรัตน์                 วสุวัต  กรรมการ
๖. นายทศพร                  รัตนมาศทิพย์  กรรมการ
๗. นายยุทธนา                หยิมการุณ   กรรมการ
๘. นายวิฑูลรย์                 ศิริวิโรจน์  กรรมการ
๙. นายบำเพ็ญ                 สรรพศรี  กรรมการ
๑๐. พลเรือเอก ปรีชาญ        จามเจริญ  กรรมการ
๑๑. ดร.ยุทธนา                 ยุพฤทธิ์  กรรมการ
๑๒. นายจำเริญ                โพธิยอด  กรรมการ
๑๓. นายแพทย์ ประชา         ชยาภัม  กรรมการ
๑๔. นายณัฐเมศร์               เรืองพิชัยพร  กรรมการ
๑๕. นางสาวเยาวมาลย์        จ้อยจุฬี  กรรมการ
๑๖. พลอากาศตรี กิตติทัศน์    ภาเจริญ  กรรมการ
๑๗. นายวิทวัส                  สวัสดิ์ชูโต  กรรมการ
๑๘. พลอากาศโท เสนาะ       พรรณพิกุล  กรรมการ
๑๙. นายพิศักดิ์                  จิตวิริยะวศิน   กรรมการ
๒๐. นายกวีพร                  จันทน์ขาว  กรรมการ
๒๑. นางสาวผุสดี               รุ่งเรืองผดุง  กรรมการและเหรัญญิก
๒๒. นางชลิดา                  พันธ์กระวี  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๒๓. พลเอก ธีระเดช            ฉัตรเสถียรพงศ์  กรรมการและเลขาธิการ
๒๔. ดร.ณัฏฐญา                พัฒนะวาณิชนันท์  กรรมการและรองเลขาธิการ
๒๕. นางเสาวนีย์                แสงสุพรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

 

 

 

                               

 

                        

                               

                                         

Visitors: 53,087