เกี่ยวกับเรา


  • รายชื่อคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ๒.นายสมนึก ธนเดชากุล รองประธานกรรมการ ๓. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธานกรรมก...

  • ๑. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา ...

  • เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ รูปประดิษฐ์สัญลักษณ์มือที่ชูนิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายถูก สีธงชาติไทย มีชื่อมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและชื่่อภาษาอังกฤษ "ANTI-CORRUPTION FOUNDATION" ...

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศบาลนนทบุรี ชื่อบัญชื่อ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เลขบัญชี 983-7-27255-4 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 097-289-9246
                  
Visitors: 28,739